เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบคำร้องทั่วไป (download)
2. หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา (download)
3. แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ (download)
4. แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ (download)
5. ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
6. แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (download)
7. ขั้นตอนการเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ ผ่านระบบ ONLINE
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (download)