ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ


เอกสารดาวน์โหลด
1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (download)
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาและ/หรือ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (download)
3. เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (download)
4. เงื่อนไขภาษาต่างประเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (download)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 (ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 66... เป็นต้นไป) (download)
6. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (download)