บุคลากร

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี
: nampueng.i@cmu.ac.th

บุคลากร

นางสุปราณี ต่างใจรัก
นางสุปราณี ต่างใจรัก

นักจัดการงานทั่วไป
: supranee.tang@cmu.ac.th

นางกัญญาณัฐ ทรงเครื่อง
นางกัญญาณัฐ ทรงเครื่อง

นักจัดการงานทั่วไป
: kanyanat.a@cmu.ac.th